KVKK - Turanalp
img

KVKK Aydınlatma Metni

TURANALP LOJİSTİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Turanalp Lojistik A.Ş. (kısaca “Turanalp”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”), ilgili diğer yasal düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları (hepsi birlikte kısaca “KVK Mevzuatı”) kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.


İşbu Aydınlat Metni ile şirketimizce kişisel verilerinizin hangi yolla toplandığı, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, bunların hukuki sebebi, kişisel verilerin saklama süresi ile KVK Mevzuatı ile size sağlanan haklarınızla ilgili olarak sizlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.


Turanalp, ticari faaliyetinin gerektirdiği ölçü ile sınırlı olmak kaydıyla, personel alım ve istihdam süreçleri, ticari faaliyeti gereği ticari ilişki kurduğu müşteri ve diğer ticari unsurlar ile kurduğu ticari ilişkiler ve faaliyetinin devamında hizmet aldığı üçüncü kişiler ile kurduğu ilişkiler kapsamında kişisel veri toplamakta ve işlemekte olup, KVKK Mevzuatı çerçevesinde söz konusu kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.


Turanalp tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Alınan önlemlere karşın, Turanalp sistemlerine yapılabilecek saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


Veri Sorumlusu Olarak Kimliğimiz

Turanalp, İstanbulTicaret Sicili nezdinde 351054 sicil numarası ile kayıtlı, 0869085419200001 Mersis numaralı, şirket merkezi Orta Mah.Ordu Sok.İzpark C Blok No:26 Kat:7 D:17 Kartal/İstanbul/Türkiye adresinde bulunan Turanalp Lojistik Anonim Şirketi unvanlı ticaret şirketidir.


Kişisel Veri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Turanalp kişisel verilerinizi, doğrudan sizin tarafınızdan iletilen tüm bilgi ve belgeler, telefon görüşmeleri veya e-posta yazışmaları, şirketimizi ziyaretleriniz esnasında paylaştığınız bilgiler, bizim yapmış olduğumuz şirket ziyaretleri esnasında paylaşmış olduğunuz bilgiler, tanıtım ve pazarlama etkinliklerinde şirketimizle paylaşılan bilgiler, KVK Mevzuatı’na uygun olmak kaydıyla üçüncü kişiler tarafından şirketimize sağlanan bilgiler yolu ile toplamaktadır.

Turanalp, Turanalp.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinden gerekli olan ve ihtiyaç duyulan çerez bilgileri alınmaktadır.


Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak veya açık rızanıza dayalı olarak, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve ilgili mevzuatta aranan yükümlülüklere uygun bir şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir.


- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
- Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
- Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
- Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi
- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- İşe Giriş Bildirgelerinin Tutulması
- İşten Çıkış Bildirgelerinin Tutulması
- Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
- Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
- Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
- Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Sağlanması
- Tedarik Zincir Yönetimi
- Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi


Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile KVK Mevzuatı’nda belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yurt içindeki iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finans kuruluşları, sigorta şirketi, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, sigorta şirketleri ile ve sair iş ortaklarımızla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kurumlar ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.


KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:


- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme
- Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


Veri Koruma Mevzuatı kapsamında yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Turanalp tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır. Yukarıda anılan haklarınızla ilgili talepleri, işbu Aydınlatma Metni’nin sonunda bağlantısı verilen KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; Orta Mah.Ordu Sok.İzpark C Blok No:26 Kat:7 D:17 Kartal/İstanbul/Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@turanalp.com.tr Mail adresine iletebilirsiniz.


Turanalp, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Turanalp tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Turanalp tarafından talep edilebilir.


Turanalp olarak işbu Aydınlatma Metni’ni dönem dönem değiştirebiliriz. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin Turanalp.com.tr internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU